Ban quản trị

  • Ông NGUYỄN THANH A

Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành

Trình độ chuyên môn

​- Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Tổng hợp Paris Dauphine

– Cử nhân Kinh tế, Đại học Ngoại thương

  • Ông NGUYỄN THANH A

Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành

Trình độ chuyên môn

​- Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Tổng hợp Paris Dauphine

– Cử nhân Kinh tế, Đại học Ngoại thương

  • Ông NGUYỄN THANH A

Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành

Trình độ chuyên môn

​- Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Tổng hợp Paris Dauphine

– Cử nhân Kinh tế, Đại học Ngoại thương

  • Ông NGUYỄN THANH A

Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành

Trình độ chuyên môn

​- Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Tổng hợp Paris Dauphine

– Cử nhân Kinh tế, Đại học Ngoại thương