Lịch sử hình thành

2008
Thành lập Viện nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD) tại Hà Nội
Website: https://msdvietnam.org/
2008
2021
Trở thành thành viên của United Way Worldwide
Website: https://www.unitedway.org/
2021
2022
Thành lập DNXH MSD United Way Viet Nam
Đặt văn phòng tại Hồ Chí Minh
Website: https://msdunitedwayvn.org/
2022

Tầm nhìn

Chúng tôi hướng tới một Việt Nam bền vững, công bằng và bình đẳng –  nơi tất cả các cá nhân và gia đình có thể phát huy tối đa các tiềm năng của mình thông qua giáo dục chất lượng, thu nhập ổn định và cuộc sống mạnh khoẻ.

Sứ mệnh

Chúng tôi nỗ lực cải thiện chất lượng cuộc sống bền vững của các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương thông qua sự huy động và liên kết sức mạnh, xây dựng hệ sinh thái đoàn kết hợp tác trong thực hành phát triển bền vững.

Giá trị cốt lõi

Công bằng

Minh bạch

Trách nhiệm giải trình

Trao quyền

Đổi mới

Hội nhập & đa dạng

Sơ đồ tổ chức

Phương pháp tiếp cận

DEVELOPMENT – Vận động và thúc đẩy tạo dựng môi trường/hệ sinh thái, phát triển thuận lợi cho các mục tiêu phát triển bền vững  

SOLUTION – Thúc đẩy giải pháp toàn diện và đặc thù, điều phối tăng cường các nỗ lực chung nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng

MOBILIZATION – Huy động sự quan tâm và gắn kết sức mạnh cộng đồng, thúc đẩy thực hành tốt tạo tác động xã hội

Mục đích

EDUCATION – GIÁO DỤC: Chúng tôi tin rằng mọi người, đặc biệt là trẻ em và thanh niên đều có thể phát huy tối đa tiềm năng và tạo nên sự thay đổi tích cực cho cộng đồng khi được tạo điều kiện để tiếp cận giáo dục toàn diện.

ENVIRONMENTAL HEALTH –  SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG: Chúng tôi hướng tới nâng cao nhận thức và cải thiện chất lượng môi trường sống cho cộng đồng.

INCOME MOBILITY – DỊCH CHUYỂN THU NHẬP: Chúng tôi nỗ lực để hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương có thể ổn định tài chính thông qua tiếp cận nghề nghiệp chất lượng.

Tin tức