Tài khoản nhận tài trợ

VIETCOMBANK
CONG TY CO PHAN DOANH NGHIEP XA HOI MSD UNITED WAY VIET NAM
STK: 1032657207
Loại tiền tệ: VND
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Nội dung chuyển khoản: Họ tên + SĐT + Email

TECHCOMBANK
CONG TY CO PHAN DOANH NGHIEP XA HOI MSD UNITED WAY VIET NAM
STK: 19039220766017
Loại tiền tệ: VND
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Nội dung chuyển khoản: Họ tên + SĐT + Email

MOMO
MSD UNITED WAY VIET NAM
Loại tiền tệ: VND
Nội dung chuyển khoản: Họ tên + SĐT + Email