Hoàn Thành Công Trình Cấp Nước Sinh Hoạt Cho Người Dân Bản Chum Nưa

Từ 03/2023 – 08/2023, MSD United Way Vietnam đã thực hiện xây dựng công trình nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh cho người dân bản Chum Nưa. Sau 5 tháng tổ chức thực hiện, công trình cấp nước sinh hoạt đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng,...

Hoàn Thành Công Trình Cấp Nước Sinh Hoạt Cho Người Dân Bản Chiềng Cang

Từ tháng 06/2023 – 08/2023, MSD United Way Vietnam đã triển khai chương trình “Đại sứ nước” nhằm nâng cấp và sửa chữa lại hệ thống cấp nước sinh hoạt tự chảy cho người dân nơi đây. Sau 3 tháng tổ chức thực hiện, công trình cấp nước sinh hoạt...